Concurs pentru ocuparea postului de: Bucătar

Şcoala Gimnzială „Eugen Barbu”, Sector 1 – București, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr

crt

Tipul postului Număr de posturi Categoria de personal Statutul postului/viabilitatea
1 Bucătar 1 PERSONAL NEDIDACTIC POST VACANT/ PERIOADA NEDETERMINATĂ NORMĂ ÎNTREAGĂ

Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN BARBU”

1. Condiții generale de ocupare a postului:

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Descarcă, de aici, întregul document.

 

 1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • Studii medii/tehnice în domeniu ;
 • Cursuri de calificare specifice postului;
 • Abilitati pentru munca in echipa;

Concursul va consta în:

 1. Probă scrisă
 2. Probă practică
 3. Interviu

Punctajul minim obținut la fiecare probă este de 50 puncte.

 1. Bibliografia specifică postului de bucătar

Legea 307/2006apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

Legea nr. 477/2004 condul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Cap.VII grupuri sensibile la riscuri

 

Componența dosarului de concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinta eliberata de Politia Municipiului Bucuresti conform art 23 din Legea nr 118/2019;
 7. Candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus declarative pe propria raspundere, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe de concurs;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. Curriculum vitae;
 10. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

 1. Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Eugen Barbu” în perioada prevazută de calendar

 

 1. Calendarul concursului:
Nr. crt Activitați Data
1 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Școala Gimnazială „Eugen Barbu” și verificarea documentelor din dosar 09-20.12.2019
Interval orar : 9,00-13,00
Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.
2 Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 23.12.2019
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 23.12.2019 ora 12.00
4 Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 24.12.2019 Orele 09,00-11,00
5 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 24.12.2019 ora 12,00
6 Susținerea probei scrise 06.01.2020 orele 9.00-11.00
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 06.01.2020  ora 13.00
8 Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 07.01.2020 Orele 09.00-12.00
9 Afișarea rezultatelor după contestația probei scrise 07.01.2020 ora 15.00
10 Susținerea probei practice 08.01.2020 ora 09,00
11 Susținerea interviului 08.01.2020  ora 11.00
12 Afișarea rezultatelor după proba practică și interviu 08.01.2020 Orele 12.00
13 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice și interviului 09.01.2020 Orele 09.00-11.00
14 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 09.01.2020 ora 12.00
15 Afişarea rezultatului final al concursului 09.01.2020 ora 16.00

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul școlii, în intervalul orar 9.00 – 13.00 până cel târziu în data de 20.12.2019 și vor conține:

Dosarul să conțină opis, fiecare filă să fie numerotată.

Prezentul anunț poate fi consultat și pe site-ul unității școlare la adresa https://www.eugenbarbu.ro

Relațiile suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la telefon 021.224.09.37

Vor fi declarați „admis” pentru ocuparea postului temporar vacant, candidații ce vor obține un punctaj final (calculate ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu) de minim 50 de puncte. Va fi declarat „admis” la proba scrisă, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte. Va fi declarat „admis” la proba practică, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte. Va fi declarat „admis” la interviu, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

Fişa postului poate fi consultată la avizier.

Descarcă documentul integral de aici.