◎ Informații și documente
Înscrierea în învățământul antepreșcolar și preșcolar, an școlar 2023-2024

CERERI ȘI DECLARAȚII

◎ CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE – 2023 – ANTEPREȘCOLAR – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE – 2023 – PREȘCOLAR – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ ANUNȚ – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ CALENDAR – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ Procedura operationala specifica privind repartizarea copiilor anteprescolari si prescolari – (click aici ca să descarci modelul PDF)

Perioada inscriere : 15-30.06.2023
Program inscrieri : luni-joi : 8,00 – 18,00; vineri:8,00-17,00

Plan scolarizare
Grupa mica : 1 grupă– 20 locuri
Grupa mijlocie : 1 grupă -22 locuri
Grupa mare: 2 grupe – 40 locuri
Informatii la telefon: 021-2240937/ 021-2240938

ÎNSCRIEREA COPIILOR

• Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:
– grupa mare (de regulă, copii de 5 ani, împliniți la 31.08.2023),
– grupa mijlocie (de regulă, copii de 4 ani, împliniți la 31.08.2023)
– grupa mică (de regulă, copii de 3 ani, împliniți la 31.08.2023),
– pentru nivelul antepreșcolar copiii care au vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs.

• Prin excepție, conform art 1 alin. (1.1) din Legea nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în etapa de ajustări, vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar și copiii cu vârsta de minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile și după cuprinderea cu prioritate a solicitărilor pentru grupa mare și mijlocie, respectiv a celor pentru copiii care împlinesc vârsta de 3 ani la 31.08.2023.

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/reprezentantul legal la unitatea de învăţământ

– Cerere de înscriere
– Copie certificat de naştere copil
– Copie după actele de identitate ale părintilor/reprezentant legal
– Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
– Declarația tip pe proprie răspundere (Anexa nr. 5 – doar pentru documentele transmise prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire)
– Declarația acord semnată de ambii părinți (Anexa 2)
– Adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
– Avizul ISMB pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2023-2024, din motive medicale
– Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.

• La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, conform Ordinul MS 438/4 629/2021 ,următoarele documente: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate, modelul din Anexa nr. 16.1 (împreună cu avizul epidemiologic şi dovada de vaccinare a copilului- Anexa 16.2) – eliberată de medicul de familie.(Anexa 4)
• a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
• b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului.

DESCARCĂ DOCUMENTELE NECESARE

◎ CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ FIȘA MEDICALĂ DE ÎNSCRIERE ÎN COLECTIVITATE – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ ANEXA NR.5 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – (click aici ca să descarci modelul PDF)

◎ ANEXA NR. 2 LA ORDINUL ME nr. 4319/26.05.2023 – CALENDARUL ÎNSCRIERILOR – (click aici ca să descarci documentul PDF)

◎ INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – (click aici ca să descarci documentul PDF)

◎ ORDIN PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR – 2023-2024 – (click aici ca să descarci documentul PDF)

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.