Organizare concurs posturi vacante

Scoala Gimnaziala „Eugen Barbu”, Sector 1 – Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr.crt Tipul postului Numarul de posturi Categoria de personal Statul postului/viabilitatea
1 Ingrijitor – vezi fisa post aici 2 Personal nedidactic Post vacant/perioada nedeterminata – Norma intreaga
2 Muncitor calificat – bucatar – vezi fisa post aici 1 Personal nedidactic Post vacant/perioada nedeterminata – Norma intreaga
3 Muncitor calificat – spalatoreasa – vezi fisa post aici 1 Personal nedidactic Post vacant/perioada nedeterminata – Norma intreaga
4 Muncitor calificat – fochist – vezi fisa post aici 1 Personal nedidactic Post vacant/perioada nedeterminata – Norma intreaga

Condiţii generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
 1. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 2. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 1. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 2. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de îngrijitoare

 1. Studii medii/tehnice in domeniu:
 2. cursuri de calificare specifice postului;
 3. Abilităţi pentru munca în echipă;
 4. Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
 5. Vechime in munca minim 3 ani
 6. Autorizatie ISCIR, insotita de taloanele pentru viza anuala, valabila pentru cazane mici de abur – pentru fochist

         Concursul va consta in:

 1. Proba scrisa
 2. Proba practica
 3. Interviu

Punctajul minim obtinut la fiecare proba este de 50 puncte.

 

1.Bibliografia specifica postului de ingrijitor

OMENCS nr.5079/2016Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar – cap.III personalul nedidactic

Norme de igiena pentru spatiile in care se desafasoara servicii de curatenie

Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

Cap.IV obligatiile lucratorilor

Cap.V supravegherea sanatatii

Cap.VI comunicarea, cercetarea,inregistrarea si raportarea evenimentelor

Cap.VII grupuri sensibile la riscuri

2. Bibliografia specifica postului de spalatoreasa

Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

    Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile   ulterioare

3.Bibliografia specifica postului de bucatar

     Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

Legea nr.477/2004 condul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

4.Bibliografia specifica postului de fochist

Ordin 663/2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente, PT C 4-2010 recipiente metalice stabile sub presiune, PT C 6-2010 conducte metalice sub presiune pentru fluide , PT C 7-2010 , dispozitive de siguranta , PT C 8-2010 , instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate, PT C 9-2010 cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, PT C 10-2010  conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune.

Ordin 1007/2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT A 1-2010 aparate de incalzire alimentate cu combustibil solid ,lichid sau gazos cu puteri nominale egale 400Kw PT C 2-2010 arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi si PT C 11-2010 sisteme de automatizare aferente centralelor termice si insatalatii de ardere aferente cazanelor

Legea nr.64/2008 privind functioanrea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata

Legea nr.477/2004 condul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice  cap.II –norme generale de conduita profesionala a personalului contractual

 Componenţa dosarului de concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; – descarca de aici
 2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus declarative pe propria raspundere, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe de concurs;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae;
 9. Declaratie pe propria raspundere privind legaturi de rudenie cu angajatii in functii de conducere – descarca de aici
 10. Declaratie pe propria raspundere privind falsul in declaratii – descarca de aici
 11. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat .

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

 Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale „Eugen Barbu” in perioada prevazuta de calendar

Calendarul concursului :

Nr.crt Activitati Data
1 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la Scoala Gimnaziala „Eugen Barbu”si verificarea documentelor din dosar 04-17.01.2018Interval orar : 9,00-15,00

Notă: Vă rugăm să

respectaţi programul

de depunere a dosarelor.

2 Selecţia dosarelor de către membri Comisiei deorganizare şi desfăşurare a concursulu 18.01.2018
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.01.2018 ora 10.00
4 Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 19.01.2018Orele 10,00-14,00
5 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 19.01.2018 ora 16,00
6 Sustinerea probei scrise 23.01.2018orele 9.00-10.00
7 Afisarea rezultatelor probei scrise 23.01.2018 ora 12.00
8 Depunerea contestatiilor in urma probei scrise 23.01.2018Orele 12.00-15.00
9 Afisarea rezultatelor dupa contestatia probei scrise 23.01.2018 ora 16.00
10 Sustinerea probei practice 25.01.2018 ora 09,00
11 Sustinerea interviului 25.01.2018 ora 12.00
12 Afisarea rezultatelor dupa proba practica si interviu 25.01.2018Orele 13.00
13 Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei practice si interviului 25.01.2018Orele 13.00-16.00
14 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 26.01.2018 ora 10.00
15 Afişarea rezultatului final al concursului 26.01.2018 ora 12.00

 

DIRECTOR,

PROF.NICOLAE VERONICA