Ordinul nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Ordin M.E. nr. 3300 din 19 februarie 2021

Ordinul nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv 

În vigoare de la 24 februarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 24 februarie 2021

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V alin. (1) şi art. VI alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, 

 ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 Art. 1. –   Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art. 2. –   Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

ANEXĂ  

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv 

 Art. 1. –   (1) Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. 

   (2) Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii. 

   Art. 2. –   (1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, menţionat la art. 1, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate la alin. (2)

   (2) Pentru participarea la Programul naţional pilot de tip „Şcoală după şcoală”, prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate: 

 1. a)elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
 2. b)elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
 3. c)elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

   Art. 3. –   (1) Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de eligibilitate menţionate la art. 2 sunt: 

 1. a)pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului: listă prezentată de către unitatea de învăţământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
 2. b)pentru elevii care se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau au situaţia neîncheiată la cel puţin o disciplină: lista elevilor corigenţi sau cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învăţământ;
 3. c)pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate şcolare/rezultate la evaluarea iniţială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învăţământ.

   (2) Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” se transmit inspectoratului şcolar odată cu solicitările de tranşă, iar copii ale acestora se păstrează la nivelul unităţii de învăţământ. 

   Art. 4. –   (1) Având în vedere obligaţia asigurării pentru fiecare elev din învăţământul general obligatoriu a accesului neîngrădit la educaţie de calitate şi situaţia excepţională creată de pandemia de COVID-19, care a condus la suspendarea cursurilor faţă-în-faţă, în anul şcolar 2020-2021 vor avea acces cu prioritate la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” elevii menţionaţi la art. 2 alin. (2) lit. a)

   (2) Unităţile de învăţământ în care există elevi din categoria celor prevăzuţi la art. 2 alin. (2) transmit către inspectoratele şcolare datele cu privire la numărul de elevi eligibili pentru a participa la programul de educaţie remedială. 

   (3) Inspectoratele şcolare, pe baza datelor transmise de către unităţile de învăţământ cu privire la numărul de elevi eligibili, stabilesc unităţile de învăţământ care vor organiza activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activităţi. 

   (4) Inspectoratele şcolare repartizează bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităţilor de învăţământ în care vor fi organizate activităţile din Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, în funcţie de numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate. 

   (5) Elevii care provin din unităţi de învăţământ care nu organizează activităţi de educaţie remedială pot participa la aceste activităţi în cadrul altor unităţi de învăţământ decât cele în care sunt înmatriculaţi, conform planificării realizate de către inspectoratul şcolar. 

   Art. 5. –   (1) Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” se realizează în urma informării acestuia şi se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, în perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare părinţi. 

   (2) Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învăţământ în care este şcolarizat elevul, în termenul menţionat în calendarul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice. 

   (3) Unităţile de învăţământ care nu organizează activităţi remediale şi care înregistrează cereri ale părinţilor elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele şcolare judeţene, care vor repartiza elevii în unităţi de învăţământ organizatoare ale programului. 

   (4) Finanţarea activităţilor remediale din Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” se va realiza în funcţie de numărul elevilor care vor beneficia de activităţi remediale în cadrul acelei unităţi de învăţământ. 

   (5) În cazul în care, la nivelul unei unităţi de învăţământ în care se organizează programul, numărul cererilor depuse în vederea participării la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” este mai mare decât numărul de locuri pentru care există finanţare, înscrierea pe listă a elevilor se face ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi, în cadrul categoriei a, în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de eligibilitate cumulate de către fiecare elev, după cum urmează: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menţionate la art. 2 alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, elevii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate la art. 2 alin. (2)

   (6) Dacă după înscrierea elevilor care îndeplinesc criteriul menţionat la art. 2 alin. (2) lit. a) mai există locuri disponibile, vor fi înscrişi elevii care îndeplinesc criteriile menţionate la art. 2 alin. (2) lit. b) şi/sau c), în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de eligibilitate cumulate de către fiecare elev. 

   (7) În cadrul fiecărui criteriu de eligibilitate vor fi înscrişi cu prioritate în lista beneficiarilor de activităţi remediale elevii aparţinând grupurilor vulnerabile menţionate la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (5)

   (8) Pe locurile rămase disponibile după aplicarea criteriilor de eligibilitate menţionate la art. 2 alin. (2) unitatea de învăţământ poate înscrie şi alţi elevi, pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite la nivelul şcolii, în funcţie de condiţiile concrete din şcoală, acordând prioritate elevilor proveniţi din grupurile vulnerabile menţionate la art. 2 alin. (1)

   Art. 6. –   (1) Unităţile de învăţământ în care se organizează activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” realizează o analiză a nevoilor de activităţi remediale, pornind de la criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentele norme metodologice şi de la activitatea de predare- învăţare-evaluare desfăşurată în unitatea de învăţământ. 

   (2) Analiza menţionată la alin. (1) se realizează din perspectiva nivelului de structurare a competenţelor specifice ale elevilor, a participării directe a elevilor la cursurile online (absenţe, acces la echipamente, calitatea conexiunii, alte aspecte), respectiv a participării active a elevilor la cursurile online (efectuarea şi transmiterea temelor, implicarea directă în comunicarea cu cadrul didactic, alte aspecte). 

   (3) Pe baza analizei realizate conform alin. (1) şi (2), unităţile de învăţământ realizează o propunere de program al activităţilor remediale. Analiza şi propunerea de program se transmit inspectoratului şcolar. Propunerea trebuie să conţină şi informaţii cu privire la resursele umane necesare pentru implementarea programului, structura echipei pedagogice implicate în derularea programului, responsabilităţile fiecărui membru şi modalităţile de asigurare a calităţii programului, respectiv de urmărire şi evaluare a progresului înregistrat de elevii participanţi la program. 

   (4) În organizarea activităţilor de educaţie remedială, unităţile de învăţământ vor avea în vedere următoarele recomandări: 

 1. a)constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
 2. b)organizarea a 20 de ore de activităţi remediale/lună/elev, cu prezenţă fizică în clasă;
 3. c)proiectarea, organizarea şi susţinerea activităţilor de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învăţământ care organizează programul sau din alte unităţi de învăţământ;
 4. d)activităţile remediale, materializate în activităţi de învăţare, vor viza îmbunătăţirea achiziţiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competenţelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competenţe;
 5. e)se au în vedere, cu prioritate, activităţi remediale care să vizeze achiziţiile care contribuie la formarea competenţelor de literaţie şi a competenţelor STEM, incluzând şi activităţi pentru formarea comportamentelor specifice competenţei „a învăţa să înveţi”.

   (5) În situaţii justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigenţă sau de încheiere a situaţiei şcolare sau pentru actualizarea cunoştinţelor, în perspectiva deschiderii noului an şcolar, activităţile remediale se pot desfăşura şi pe durata vacanţei. 

   Art. 7. –   (1) Pentru acoperirea costurilor organizării şi participării elevilor la activităţile de educaţie remedială în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, se acordă unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. 

   (2) ISR reprezintă indicatorul social de referinţă, care la data prezentelor norme metodologice are valoarea de 500 lei şi poate fi ajustat periodic de Guvernul României. 

   (3) Pentru Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev şi este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării şi participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activităţi de educaţie remedială, respectiv susţinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activităţile cu elevii, derulate în proiect. 

   Art. 8. –   (1) Condiţia de acordare a sprijinului financiar lunar unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activităţi de educaţie remedială. 

   (2) În condiţii excepţionale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activităţile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absenţe este mai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absenţele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar. 

   (3) În cazul în care părintele unui elev renunţă, în scris, la participarea elevului la activităţile de educaţie remedială, unitatea de învăţământ poate propune inspectoratului şcolar înlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educaţie remedială, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice. 

   Art. 9. –   (1) Unităţile de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” transmit lunar, în primele 5 zile calendaristice de la începutul fiecărei luni, către inspectoratele şcolare documentele tehnice aferente derulării activităţilor remediale din luna precedentă, respectiv: situaţia conţinând numărul de elevi care au participat la activităţile de educaţie remedială în luna respectivă – liste de prezenţă, orarul activităţilor remediale planificate şi realizate, pe zile şi grupe de elevi. 

   (2) Documentele tehnice prevăzute la alin. (1) sunt însoţite şi de o solicitare de tranşă a sprijinului financiar. Valoarea tranşei se stabileşte ca rezultat al înmulţirii numărului de elevi care au participat la activităţile de educaţie remedială cu valoarea sprijinului financiar/lună per elev. 

   (3) Inspectoratele şcolare transmit documentele tehnice primite de la unităţile de învăţământ către experţii desemnaţi pentru monitorizarea activităţilor remediale. Aceştia centralizează situaţiile şi, ţinând seama şi de rezultatele monitorizării modului de desfăşurare a activităţilor de educaţie remedială, conform prevederilor art. 12 alin. (2), acordă avizul tehnic pentru activităţile remediale derulate de unităţile de învăţământ şi includ sumele solicitate în solicitarea de tranşă a sprijinului financiar centralizată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Solicitarea de tranşă centralizată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti elaborată de experţii desemnaţi pentru monitorizarea activităţilor remediale este transmisă la Ministerul Educaţiei pentru aprobare. 

   (4) După aprobarea de către Ministerul Educaţiei a documentaţiei prevăzute la alin. (3), inspectoratele şcolare primesc deschideri de credite corespunzătoare solicitării de tranşă a sprijinului financiar centralizată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti aprobate, pe care le transmit unităţilor de învăţământ corespunzătoare. 

   Art. 10. –   (1) Ministerul Educaţiei virează, lunar, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea cererilor de credite/solicitărilor de tranşă menţionate la art. 9 alin. (4), în conturile 50.05 „Sume de mandat şi în depozit” deschise de inspectoratele şcolare, sumele solicitate de acestea prin cererile de credite/solicitările de tranşă. 

   (2) Inspectoratele şcolare virează lunar sumele primite de la Ministerul Educaţiei în conturile 50.06 „Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală” deschise de consiliile locale la dispoziţia unităţilor de învăţământ sau în contul 50.05 „Sume de mandat şi în depozit”, după caz. 

   (3) Lunar, în termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente în conturile 50.06/50.05, unităţile de învăţământ efectuează plata personalului didactic implicat în activităţile de educaţie remedială. 

   Art. 11. –   (1) Activităţile remediale organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” sunt coordonate, de regulă, de către director, directorul adjunct sau de către o persoană desemnată de director să coordoneze activitatea în cadrul structurii, în cazul unităţilor de învăţământ care funcţionează cu structuri şcolare arondate. 

   (2) Fiecare unitate de învăţământ care participă la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”: 

 1. a)informează potenţialii beneficiari şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, prin afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de învăţământ;
 2. b)elaborează analiza pentru stabilirea nevoilor de activităţi remediale şi programul activităţilor remediale organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”;
 3. c)centralizează solicitările scrise ale părinţilor elevilor de înscriere, respectiv de retragere a acestora din cadrul programului şi întocmeşte dosarul individual al fiecărui elev care beneficiază de sprijinul financiar, conţinând solicitarea scrisă de înscriere în program şi documentele justificative asociate acesteia, respectiv solicitarea scrisă de retragere din program, dacă este cazul;
 4. d)monitorizează prezenţa elevilor la activităţile din cadrul programului şi întocmeşte listele de prezenţă lunară, prin centralizarea datelor furnizate zilnic de către cadrele didactice implicate în implementarea activităţilor de educaţie remedială;
 5. e)centralizează datele cu privire la beneficiarii sprijinului financiar şi întocmeşte documentele tehnice necesare pentru justificarea cheltuielilor;
 6. f)elaborează rapoartele cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pe care îl transmite la inspectoratul şcolar.

   (3) Raportul final de evaluare cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, elaborat de către unitatea de învăţământ şi aprobat de către conducerea acesteia, conţine date cantitative şi calitative cu privire la: 

 1. a)îndeplinirea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar şi a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost;
 2. b)participarea elevilor la activităţile programului, inclusiv solicitările de retragere a elevilor din cadrul programului, depuse de către părinţii acestora.

   (4) Raportul final va conţine şi o analiză a frecvenţei elevilor şi a rezultatelor şcolare obţinute de către aceştia, pe baza cărora se apreciază impactul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” asupra elevilor din unitatea de învăţământ. 

   Art. 12. –   (1) Fiecare inspectorat şcolar va fi sprijinit de către o echipa de experţi de monitorizare angajaţi de Ministerul Educaţiei, prin Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă (UMPFE). 

   (2) Inspectoratul şcolar, cu rol de partener asociat în derularea programului, are următoarele responsabilităţi: 

 1. a)stabileşte lista unităţilor de învăţământ în care se vor organiza activităţi remediale finanţate din Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”;
 2. b)actualizează permanent baza de date care cuprinde informaţii referitoare la unităţile de învăţământ care derulează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”;
 3. c)transmite documentele tehnice primite de la unităţile de învăţământ către experţii desemnaţi pentru monitorizarea activităţilor remediale, în vederea centralizării datelor, avizării documentaţiei şi transmiterii acesteia către Ministerul Educaţiei;
 4. d)centralizează datele rezultate din raportul final elaborat de fiecare unitate de învăţământ care a derulat Programul naţional de tip „Şcoala după şcoală” şi le transmite experţilor tehnici;
 5. e)repartizează unităţilor de învăţământ implicate deschiderile de credite bugetare primite, în urma aprobării de către Ministerul Educaţiei a solicitării de tranşă centralizate la nivel de judeţ/municipiul Bucureşti;
 6. f)monitorizează asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor remediale în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti, conform prezentelor norme metodologice.

   Art. 13. –   (1) La nivel naţional, coordonarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” este asigurată de către Ministerul Educaţiei, prin UMPFE. 

   (2) UMPFE asigură angajarea de experţi tehnici pentru monitorizarea implementării Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”. 

   (3) Echipa tehnică de monitorizare, formată din experţii menţionaţi la alin. (2) repartizaţi la nivelul inspectoratului şcolar, asigură monitorizarea implementării Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” prin activităţi cum ar fi: 

 1. a)vizite de monitorizare şi suport în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti care derulează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”;
 2. b)centralizarea solicitărilor de tranşă şi a documentelor suport trimise de unităţile de învăţământ care derulează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”;
 3. c)întocmirea rapoartelor stabilite prin prezentele norme metodologice referitoare la derularea programului în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti şi transmiterea lor la Ministerul Educaţiei – UMPFE.

ANEXĂ
la normele metodologice 

CALENDARUL
Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” 

 

     
  Perioada/Data-limită Acţiunea
  25 februarie-2 martie 2021 Informarea de către unităţile de învăţământ a potenţialilor beneficiari şi a părinţilor acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, prin afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de învăţământ
  25 februarie-3 martie 2021 Depunerea de către părinţi a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program
  4 martie 2021 Transmiterea de către unităţile de învăţământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” către inspectoratele şcolare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili şi a opţiunii cu privire la organizarea activităţilor remediale la nivelul unităţii de învăţământ
  5 martie 2021 Stabilirea de către inspectoratele şcolare a unităţilor de învăţământ care vor organiza activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activităţi
  Lunar, începând cu data de 8 martie 2021 Derularea activităţilor Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” în unităţile de învăţământ
  Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activităţile desfăşurate în luna anterioară Transmiterea de către unităţile de învăţământ către inspectoratele şcolare a documentelor tehnice aferente derulării activităţilor remediale din luna precedentă, însoţite de solicitarea de tranşă a sprijinului financiar
  Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activităţile desfăşurate în luna anterioară Verificarea, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, a documentelor tehnice transmise de către unităţile de învăţământ, acordarea avizului tehnic pentru activităţile remediale derulate de unităţile de învăţământ şi avizarea solicitării de tranşă a sprijinului financiar
Transmiterea la Ministerul Educaţiei a solicitărilor de tranşă a sprijinului financiar
  Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activităţile desfăşurate în luna anterioară Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranşă a sprijinului financiar şi virarea de către Ministerul Educaţiei a sumelor solicitate de către inspectoratele şcolare, în conturile acestora
  Lunar, în primele 20 de zile calendaristice, pentru activităţile desfăşurate în luna anterioară Virarea de către inspectoratele şcolare a sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranşă transmise de către unităţile de învăţământ participante la program
  Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor Efectuarea plăţii personalului didactic implicat în activităţile de educaţie remedială de către unităţile de învăţământ
  Permanent Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului şcolar a îndeplinirii condiţiilor de acordare a sprijinului şi a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost şi a modului de implementare a programului la nivelul unităţilor de învăţământ
  La finalul programului Elaborarea de către unităţile de învăţământ a raportului final cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” şi transmiterea acestuia inspectoratului şcolar
  La finalul programului Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului şcolar a raportului final cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” şi transmiterea acestuia la Ministerul Educaţiei