Educatoare gradinita◎ Reînscriere în învățământul preșcolar
An școlar 2021-2022

◎ Reînscrierea în învățământul preșcolar 2021 – 2022.
◎ Perioada: 17 – 28 mai 2021.
◎ Capacitatea instituției – 150 copii.
◎ Orar: Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00
◎ Locul: Școala Gimnazială „Eugen Barbu”, str. I. P. Pavlov nr. 2 – 4.
◎ Număr Grupe: 4
◎ Număr locuri aprobate prin planul de școlarizare:
– Grupa mică – 20 (o grupă)
– Grupa mijlocie – 20 (o grupă)
– Grupa mare – 40 (2 grupe).

◎ Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în anul școlar 2020 – 2021 și urmează să o frecventeze în anul școlar 2021 – 2022. -> Click aici pentru a vizualiza informarea ISMB.

Completarea dosarului:
◎ Cerere de reînscriere.
◎ Aviz ISMB pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2021 – 2022, din motive medicale.
◎ declarație – acord de reînscriere la unitatea semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal.

Notă:

◎ Începând cu anul școlar 2020-2021 frecventarea grupei mari în învățământul preșcolar se încadrează în învățământul obligatoriu și reprezintă o prioritate a re/înscrierii.

◎ Rugăm părinții/tutorii legali, care aleg să depună documentele de reînscriere la sediul instituției, să poarte măști de protecție sanitară și să folosească propriul instrument de scris (pix, stilou).

Conducerea Școlii ”Eugen Barbu”.

◎ DOCUMENTE NECESARERE ÎNSCRIERII LA GRĂDINIȚĂ

◎ CEREREA DE REÎNSCRIERE COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ DE AMBII PĂRINȚI/ TUTORI LEGALI
◎ COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL
◎ COPIE CI PĂRINȚI
◎ ADEVERINȚE ANGAJAȚI PENTRU PĂRINȚI
◎ ALTE DOCUMENTE NECESARE DUPĂ CAZ (HOTĂRÂRI DIVORȚ, ÎNCREDINȚARE COPIL, CERTIFICAT ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP, CERTIFICAT ORIENTARE ȘCOLARĂ)

◎ Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

◎ În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

◎ Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

◎ Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

◎ Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

◎ Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
– capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
– numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
– criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

◎ Menționăm că unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

◎ Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părinții, ținând cont, cu precădere, de interesul educațional al copilului. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare.