Anunț privind organizrea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Şcoala Gimnzială ,,Eugen Barbu” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcţie contractuale vacante de:
ADMINISTRATOR FINANCIAR- 0.5 NORMA
Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EUGEN BARBU”
• Tip angajator: Instituţii locale
• Categoria postului: Funcţie contractuală
• Localitate: Bucureşti
• Număr posturi scoase la concurs: 0.5 post administrator financiar
• Tipul postului: Permanent
• Nivelul postului: Funcţie de execuţie
• Data anunţului: 23.11.2021

Conditii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

• Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic ;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului de cel puţin 3 ani;
• Competenţe digitale (Word, Excel, programe de contabilitate );
• Disponibilitate la program flexibil de lucru;
• Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în week-end;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
• Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
• Spirit organizatoric;
• Capaciatatea de gestionare a timpului si a prioritatilor

Constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.

Probe de concurs:
• Proba scrisa
• Proba practica
• Interviu

Concursul se va organiza în Şcoala Gimnazială ,,Eugen Barbu” conform calendarului următor:

24.11.-09.12.2021, ora 9.00-13.00- depunerea dosarelor;
10.12.2021, – selectie dosare
13.12.2021 , ora 09.00 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
13.12.2021, ora 10.00-14.00 –depunerea contestatiilor
14.12.2021 , ora 09.00- afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor
16.12.2021, orele 9.00 – proba scrisă;
17.12.2021, ora 10.00 – afisarea rezulatatelor de la proba scrisa
17.12.2021, ora 10.00-13.00 – depunerea contestatiilor pentru proba scrisa
17.12.2021, ora 16.00– afisarea rezulatatelor solutionarii contestatiilor
20.12.2021, ora 9.00 – proba practică;
20.12.2021, ora 12.00 – interviul.
20.12.2021, ora 14.00 – afisarea rezulatatelor in urma probei practice si a interviului
20.12.2021, ora 14.00-16.00- depunerea contestatiilor pentru proba practică si interviu
21.12.2021, ora 10.00- afisarea rezulatatelor solutionarii contestatiilor la proba pactica si interviu
21.12.2021, ora 12.00 – afisarea rezulatatelor finale.

Toată documentația necesară, o puteți descărca dacă dați click aici, sau pe imaginea de mai jos.

Depunerea dosarelor de concur conform art.6 din HG nr.1027/2014

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul şcolii, în intervalul orar 9.00-13.00 până cel târziu în data de 09.12.2021 şi vor conţine:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ REVISAL , sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus declaratie pe propria raspundere, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe de concurs;
g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) Curriculum vitae;
i) Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat .

NOTĂ: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să va asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.
Dosarul sa contina opis, fiecare fila sa fie numerotata.
Prezentul anunt poate fi consultat si pe site-ul unitatii scolare la adresa http://www.eugenbarbu.ro/
Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon 021.224.09.37 .
Vor fi declaraţi ,,admis” pentru ocuparea postului vacant, candidaţii ce vor obţine un punctaj final (calculate ca medie a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu) de minim 50 de puncte. Vor fi declaraţi ,,admis” la proba scrisă, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 de puncte. Vor fi declaraţi ,,admis” la proba practică, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 de puncte. Vor fi declaraţi ,,admis” la interviu, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 de puncte.

Bibliografia generala necesară în vederea susţinerii concursului:

1. LEGEA nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;
2. OMENCS nr.5079/2016 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
3. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
5. H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
6. HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatatamnt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardului cost/elev/prescolar cu modificarile si completarile ulterioare
7. LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
8. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
9. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA
ADMINISTRATOR FINANCIAR

1. Legea 273/2006 – privind Finantele Publice Locale publicata in MO nr.618/2006
2. Legea nr.82/1991- Legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare
3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestuia , cu modificarile si completarile ulterioare.
4. OMFP 1792/2002- norme metodologice privind angajarea , lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
5. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
6. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile
7. HG 500/2011 – Registrul General de Evidenta al Salariatilor cu modificarile si completarile ulterioare
8. Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj
9. Ordin 2332/2017 privind modificarea OMFP 923/2014 referitor la exercitarea controlului financiar preventiv
10. Legea nr.153/2017 privind salarizare personalului platit din fonduri publice
11. Legea 500/2002 –privind finantele publice