Anunț – Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Administrator financiar (0.5 normă)

Prin prezenta va aducem la cunoștință că Scoala Gimnziala ”Eugen Barbu” organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de: ADMINISTRATOR FINANCIAR – 0.5 NORMA

Angajator: SCOALA GIMNAZIALA ”EUGEN BARBU”
– Tip angajator: Institutii locale
– Categoria postului: Functie contractuala
– Localitate: Bucuresti
– Număr posturi scoase la concurs: 0.5 post administrator financiar
– Tipul postului: Permanent
– Nivelul postului: Functie de executie
– Data anuntului: 09.06.2022

Conditii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie să indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, precum si cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

a) are cetatenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivite cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sdvarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CLICK PE IMAGINEA DE MAI JOS PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL INTEGRAL, ÎN FORMAT PDF (11 PAGINI).