Anunț – Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată unui post de Pedagog Școlar

Anunț – Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată unui post de Pedagog Școlar:

Şcoala Gimnzială ,,Eugen Barbu”, in conformitate cu Hotărârea nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar și art. 30 din Legea 53/2003- Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare , O.G nr. 80/2022, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcţiei contractuale vacante de:

PEDAGOG ȘCOLAR ( S ) – 1 NORMĂ
Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EUGEN BARBU”


• Tip angajator: Instituţie locale
• Categoria postului: Funcţie contractuală
• Localitate: Bucureşti
• Număr posturi scoase la concurs: 1 post PEDAGOG ȘCOLAR
• Tipul postului: Durată nedeterminată
• Nivelul postului: Funcţie de execuţie
• Data anunţului: 13.11.2023

Condiții generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale prevăzute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. ( 1 ) si ( 2 ) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene , a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European( SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) îndeplineşte condiţiile de nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licența ;
• Cunoașterea metodelor și tehnicilor de intervenție specifice și legislația in domeniul protecției copilului și Legea Învațământului Preuniversitar nr.198/2023;
• Capacitatea de lucru in mod individual și în echipă;
• Adaptabilitate, flexibilitate si rezistentă la stres;
• Capacitatea de a stabili relații, perseverență,toleranță, calm, abilitați de comunicare interpersonală, deschidere,receptivitate la nou;
• Motivație puternică pentru munca cu copiii cu CES;
• Interesul pentru perfecționare permanentă;

Depunerea dosarelor de concurs art. 35, HG nr. 1336/2022, cu modificările ulterioare, se vor depune la secretariatul școlii , în intervalul orar 9.00-13.00 pâna cel târziu în data de 06.12.2023.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postul;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
( 2)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3 ) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
( 4 ) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) -e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
( 5 ) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
( 6 ) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
( 7 ) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
( 8 ) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) -e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
( 9 ) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
( 10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
( 11 ) rin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Concursul constă în două probe:
• Proba scrisă
• Proba Interviu

Concursul se va organiza în Şcoala Gimnazială ,,Eugen Barbu” conform calendarului următor:
14.11.-06.12.2023, ora 9.00-13.00- depunerea dosarelor;
07.12.2023, – selecție dosare
07.12.2023 , ora 13.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor
07.12.2023, ora 13.00-15.00 –depunerea contestațiilor
08.12.2023 , ora 09.00- afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
11.12.2023, orele 9.00 – proba scrisă;
12.12.2023, ora 10.00 – afișarea rezulatatelor de la proba scrisă
12.12.2023, ora 11.00-14.00 – depunerea contestațiilor pentru proba scrisă
13.12.2023, ora 10.00– afișarea rezulatatelor soluționării contestațiilor
14.12.2023, ora 9.00 – proba interviu;
15.12.2023, ora 09.00 – afișarea rezulatatelor in urma interviului
15.12.2023, ora 11.00-14.00- depunerea contestațiilor pentru proba interviu
18.12.2023, ora 10.00- afișarea rezulatatelor soluționării contestațiilor pentru interviu
18.12.2023, ora 12.00 – afișarea rezulatatelor finale.

Bibliografia generală necesară în vederea susţinerii concursului:
– Ordinul 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile de învățământ pentru ocrotirea , educarea , instruirea, odihna și recreeerea copiilor;
– Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unitaților de învățământ preuniversitar( ROFUIP)- personal auxiliar;
– Legea Învățământului Preuniversitar nr.198/2023;
– Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 319/2006 a securitații si sănătații în muncă, publicată în MO nr. 633/24.07.2006

Tematica:
– Normele de igienă în semiinternatele școlare și sălile de mese( Ordinul 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitațile de învățământ pentru ocrotirea , educarea , instruirea, odihna și recreeerea copiilor);
– Regulamentul- cadru de organizare și functionare a unitaților de învățământ preuniversitar( ROFUIP)
– Obligațiile salariaților( Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată , cu modificările si completările ulterioare);
– Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului( Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată , cu modificările si completările ulterioare);
– Obligațiile lucrătorilor ( Legea nr. 319/2006 a securitatii si sănătații în muncă, publicată in MO nr. 633/24.07.2006) ;

Relații suplimentare se pot obține la sediul ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, EUGEN BARBU’’, str. I.P.Pavlov , nr. 2-4 ,sector 1 sau pe adresa de e-mail scoalaeugenbarbu@gmail.com

NOTĂ:
– Conform HG 1336/2022 sunt declarați ,, admiși’’ candidații care au obținut minim 70 puncte;
– Documentele vor fi îndosariate în ordinea menționată mai sus într-un dosar cu șină.

DIRECTOR,
PROF.NICOLAE VERONICA

Click pe imaginea de mai jos pentru a descărca documentul integral în format PDF.